WebdesignerTilburg.nl


  Wij staan voor:
    • Frisse ontwerpen
     • Heldere adviezen
       • Moderne technieken
         • Sterke concepten
           • Tevreden klanten

Disclaimer

© Copyright 2008. Alle rechten voorbehouden.


Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.


Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en wij streven naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kunnen wij geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.


Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.gebouw

Contact

Wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.